Thống kê các cặp số loto xuất hiện nhiều nhất – 10/10/2017

Trong 3 ngày
04 – 3 lần 2 ngày
64 – 3 lần 2 ngày
24 – 3 lần 3 ngày
75 – 3 lần 2 ngày
97 – 2 lần 2 ngày
94 – 2 lần 2 ngày
92 – 2 lần 2 ngày
01 – 2 lần 1 ngày
29 – 2 lần 1 ngày
66 – 2 lần 2 ngày
54 – 2 lần 2 ngày
33 – 2 lần 2 ngày
83 – 2 lần 2 ngày
02 – 2 lần 2 ngày
08 – 2 lần 1 ngày
37 – 2 lần 1 ngày
25 – 2 lần 1 ngày
22 – 2 lần 1 ngày
52 – 2 lần 2 ngày
41 – 2 lần 2 ngày
74 – 2 lần 1 ngày
Trong 7 ngày
04 – 5 lần , 4 ngày
93 – 5 lần , 5 ngày
46 – 5 lần , 4 ngày
72 – 4 lần , 4 ngày
66 – 4 lần , 4 ngày
31 – 4 lần , 4 ngày
01 – 4 lần , 2 ngày
02 – 4 lần , 3 ngày
20 – 4 lần , 3 ngày
24 – 4 lần , 4 ngày
95 – 4 lần , 2 ngày
Ra liên tiếp
24 – 3 lần , 3 ngày
41 – 2 lần , 2 ngày
83 – 2 lần , 2 ngày
92 – 2 lần , 2 ngày
Lâu không ra
10 – 11 ngày
14 – 13 ngày
59 – 11 ngày
80 – 12 ngày
99 – 10 ngày