Thống kê các cặp số loto xuất hiện nhiều nhất – 11/10/2017

Trong 3 ngày
71 – 3 lần 1 ngày
24 – 3 lần 3 ngày
37 – 2 lần 1 ngày
77 – 2 lần 1 ngày
09 – 2 lần 2 ngày
22 – 2 lần 1 ngày
87 – 2 lần 2 ngày
41 – 2 lần 2 ngày
82 – 2 lần 2 ngày
74 – 2 lần 1 ngày
29 – 2 lần 1 ngày
75 – 2 lần 1 ngày
08 – 2 lần 1 ngày
01 – 2 lần 1 ngày
83 – 2 lần 2 ngày
92 – 2 lần 2 ngày
64 – 2 lần 1 ngày
25 – 2 lần 1 ngày
47 – 2 lần 2 ngày
42 – 2 lần 2 ngày
69 – 2 lần 2 ngày
54 – 2 lần 2 ngày
40 – 2 lần 2 ngày
66 – 2 lần 2 ngày
Trong 7 ngày
71 – 5 lần , 2 ngày
66 – 5 lần , 5 ngày
77 – 4 lần , 3 ngày
01 – 4 lần , 2 ngày
84 – 4 lần , 4 ngày
04 – 4 lần , 3 ngày
93 – 4 lần , 4 ngày
20 – 4 lần , 3 ngày
46 – 4 lần , 3 ngày
95 – 4 lần , 2 ngày
24 – 4 lần , 4 ngày
Ra liên tiếp
24 – 4 lần , 4 ngày
40 – 2 lần , 2 ngày
42 – 2 lần , 2 ngày
47 – 2 lần , 2 ngày
69 – 2 lần , 2 ngày
Lâu không ra
10 – 12 ngày
14 – 14 ngày
17 – 10 ngày
32 – 10 ngày
39 – 10 ngày
80 – 13 ngày
89 – 10 ngày
99 – 11 ngày