Thống kê các cặp số loto xuất hiện nhiều nhất – 12/10/2017

Trong 3 ngày
71 – 3 lần 1 ngày
24 – 3 lần 3 ngày
93 – 2 lần 2 ngày
42 – 2 lần 2 ngày
78 – 2 lần 2 ngày
68 – 2 lần 2 ngày
59 – 2 lần 2 ngày
65 – 2 lần 1 ngày
47 – 2 lần 2 ngày
69 – 2 lần 2 ngày
25 – 2 lần 1 ngày
37 – 2 lần 1 ngày
22 – 2 lần 1 ngày
77 – 2 lần 1 ngày
57 – 2 lần 2 ngày
74 – 2 lần 1 ngày
64 – 2 lần 1 ngày
40 – 2 lần 2 ngày
09 – 2 lần 2 ngày
11 – 2 lần 2 ngày
30 – 2 lần 2 ngày
56 – 2 lần 2 ngày
Trong 7 ngày
24 – 5 lần , 5 ngày
01 – 5 lần , 3 ngày
75 – 4 lần , 3 ngày
66 – 4 lần , 4 ngày
09 – 4 lần , 4 ngày
93 – 4 lần , 4 ngày
Ra liên tiếp
09 – 2 lần , 2 ngày
11 – 2 lần , 2 ngày
24 – 5 lần , 5 ngày
30 – 2 lần , 2 ngày
56 – 2 lần , 2 ngày
57 – 2 lần , 2 ngày
59 – 2 lần , 2 ngày
68 – 2 lần , 2 ngày
Lâu không ra
10 – 13 ngày
14 – 15 ngày
17 – 11 ngày
32 – 11 ngày
36 – 10 ngày
39 – 11 ngày
44 – 10 ngày
80 – 14 ngày
89 – 11 ngày
99 – 12 ngày