Thống kê các cặp số loto xuất hiện nhiều nhất – 15/9/2017

Trong 3 ngày
95 – 4 lần 3 ngày
60 – 4 lần 3 ngày
48 – 3 lần 2 ngày
55 – 3 lần 1 ngày
98 – 3 lần 2 ngày
24 – 3 lần 1 ngày
40 – 3 lần 3 ngày
90 – 3 lần 1 ngày
59 – 2 lần 2 ngày
96 – 2 lần 1 ngày
99 – 2 lần 1 ngày
82 – 2 lần 2 ngày
16 – 2 lần 1 ngày
57 – 2 lần 1 ngày
73 – 2 lần 2 ngày
01 – 2 lần 1 ngày
69 – 2 lần 1 ngày
Trong 7 ngày
98 – 5 lần , 4 ngày
95 – 5 lần , 4 ngày
60 – 5 lần , 4 ngày
24 – 5 lần , 3 ngày
22 – 5 lần , 3 ngày
15 – 5 lần , 5 ngày
53 – 4 lần , 2 ngày
41 – 4 lần , 3 ngày
90 – 4 lần , 2 ngày
99 – 4 lần , 3 ngày
48 – 4 lần , 3 ngày
69 – 4 lần , 3 ngày
19 – 4 lần , 4 ngày
Ra liên tiếp
40 – 3 lần , 3 ngày
59 – 2 lần , 2 ngày
60 – 4 lần , 3 ngày
95 – 5 lần , 4 ngày
Lâu không ra
17 – 25 ngày
21 – 15 ngày
42 – 20 ngày
47 – 10 ngày
49 – 10 ngày
65 – 10 ngày
71 – 10 ngày
78 – 12 ngày
92 – 23 ngày