Thống kê các cặp số loto xuất hiện nhiều nhất – 16/9/2017

Trong 3 ngày
01 – 4 lần 2 ngày
24 – 3 lần 1 ngày
95 – 3 lần 2 ngày
55 – 3 lần 1 ngày
60 – 3 lần 2 ngày
73 – 2 lần 2 ngày
76 – 2 lần 2 ngày
89 – 2 lần 2 ngày
92 – 2 lần 1 ngày
98 – 2 lần 1 ngày
77 – 2 lần 1 ngày
54 – 2 lần 1 ngày
69 – 2 lần 1 ngày
40 – 2 lần 2 ngày
99 – 2 lần 1 ngày
59 – 2 lần 2 ngày
15 – 2 lần 2 ngày
57 – 2 lần 1 ngày
39 – 2 lần 2 ngày
Trong 7 ngày
15 – 5 lần , 5 ngày
90 – 5 lần , 3 ngày
24 – 5 lần , 3 ngày
95 – 5 lần , 4 ngày
22 – 5 lần , 3 ngày
53 – 5 lần , 3 ngày
98 – 4 lần , 3 ngày
60 – 4 lần , 3 ngày
01 – 4 lần , 2 ngày
48 – 4 lần , 3 ngày
Ra liên tiếp
01 – 5 lần , 2 ngày
15 – 2 lần , 2 ngày
76 – 2 lần , 2 ngày
Lâu không ra
17 – 26 ngày
21 – 16 ngày
29 – 10 ngày
42 – 21 ngày
47 – 11 ngày
49 – 11 ngày
50 – 10 ngày
52 – 10 ngày
65 – 11 ngày
71 – 11 ngày
78 – 13 ngày