Thống kê các cặp số loto xuất hiện nhiều nhất – 17/10/2017

Trong 3 ngày
54 – 3 lần 2 ngày
77 – 3 lần 2 ngày
51 – 3 lần 2 ngày
67 – 3 lần 2 ngày
35 – 3 lần 2 ngày
16 – 3 lần 2 ngày
08 – 2 lần 2 ngày
76 – 2 lần 1 ngày
64 – 2 lần 2 ngày
00 – 2 lần 1 ngày
84 – 2 lần 2 ngày
02 – 2 lần 2 ngày
68 – 2 lần 1 ngày
73 – 2 lần 2 ngày
55 – 2 lần 2 ngày
85 – 2 lần 2 ngày
12 – 2 lần 1 ngày
34 – 2 lần 2 ngày
49 – 2 lần 2 ngày
72 – 2 lần 1 ngày
Trong 7 ngày
77 – 6 lần , 4 ngày
71 – 6 lần , 3 ngày
30 – 5 lần , 4 ngày
54 – 5 lần , 4 ngày
95 – 4 lần , 4 ngày
09 – 4 lần , 4 ngày
35 – 4 lần , 3 ngày
67 – 4 lần , 3 ngày
11 – 4 lần , 3 ngày
51 – 4 lần , 3 ngày
16 – 4 lần , 3 ngày
76 – 4 lần , 3 ngày
23 – 4 lần , 4 ngày
68 – 4 lần , 3 ngày
72 – 4 lần , 2 ngày
Ra liên tiếp
34 – 2 lần , 2 ngày
49 – 2 lần , 2 ngày
55 – 2 lần , 2 ngày
85 – 2 lần , 2 ngày
Lâu không ra
05 – 12 ngày
14 – 20 ngày
27 – 11 ngày
32 – 16 ngày
38 – 10 ngày
44 – 15 ngày
46 – 10 ngày
53 – 13 ngày
63 – 11 ngày
89 – 16 ngày