Thống kê các cặp số loto xuất hiện nhiều nhất – 19/9/2017

Trong 3 ngày
30 – 5 lần 3 ngày
44 – 3 lần 2 ngày
81 – 3 lần 3 ngày
92 – 3 lần 2 ngày
43 – 3 lần 2 ngày
15 – 3 lần 2 ngày
32 – 2 lần 2 ngày
72 – 2 lần 1 ngày
90 – 2 lần 2 ngày
11 – 2 lần 2 ngày
01 – 2 lần 2 ngày
51 – 2 lần 2 ngày
37 – 2 lần 2 ngày
12 – 2 lần 2 ngày
10 – 2 lần 2 ngày
39 – 2 lần 2 ngày
06 – 2 lần 1 ngày
91 – 2 lần 1 ngày
45 – 2 lần 2 ngày
Trong 7 ngày
30 – 6 lần , 4 ngày
01 – 6 lần , 4 ngày
90 – 6 lần , 4 ngày
92 – 5 lần , 3 ngày
15 – 5 lần , 4 ngày
95 – 5 lần , 4 ngày
55 – 4 lần , 2 ngày
60 – 4 lần , 3 ngày
24 – 4 lần , 2 ngày
39 – 4 lần , 4 ngày
40 – 4 lần , 4 ngày
Ra liên tiếp
01 – 2 lần , 2 ngày
12 – 2 lần , 2 ngày
15 – 3 lần , 2 ngày
30 – 5 lần , 3 ngày
37 – 2 lần , 2 ngày
81 – 3 lần , 3 ngày
Lâu không ra
17 – 29 ngày
42 – 24 ngày
49 – 14 ngày
50 – 13 ngày
52 – 13 ngày
64 – 10 ngày
71 – 14 ngày
78 – 16 ngày
80 – 10 ngày