Thống kê các cặp số loto xuất hiện nhiều nhất – 2/10/2017

Trong 3 ngày
19 – 4 lần 2 ngày
17 – 4 lần 2 ngày
38 – 3 lần 3 ngày
68 – 3 lần 2 ngày
90 – 3 lần 2 ngày
07 – 3 lần 2 ngày
01 – 3 lần 3 ngày
74 – 2 lần 2 ngày
65 – 2 lần 1 ngày
83 – 2 lần 2 ngày
62 – 2 lần 2 ngày
66 – 2 lần 2 ngày
94 – 2 lần 1 ngày
48 – 2 lần 2 ngày
28 – 2 lần 1 ngày
26 – 2 lần 2 ngày
25 – 2 lần 2 ngày
22 – 2 lần 2 ngày
16 – 2 lần 2 ngày
31 – 2 lần 2 ngày
18 – 2 lần 2 ngày
43 – 2 lần 1 ngày
36 – 2 lần 1 ngày
Trong 7 ngày
74 – 6 lần , 6 ngày
31 – 5 lần , 4 ngày
19 – 5 lần , 3 ngày
17 – 5 lần , 3 ngày
90 – 4 lần , 3 ngày
68 – 4 lần , 3 ngày
99 – 4 lần , 4 ngày
77 – 4 lần , 3 ngày
01 – 4 lần , 4 ngày
07 – 4 lần , 3 ngày
16 – 4 lần , 4 ngày
Ra liên tiếp
01 – 3 lần , 3 ngày
19 – 5 lần , 2 ngày
26 – 2 lần , 2 ngày
38 – 3 lần , 3 ngày
48 – 2 lần , 2 ngày
74 – 2 lần , 2 ngày
83 – 2 lần , 2 ngày
Lâu không ra
15 – 10 ngày
37 – 13 ngày
53 – 16 ngày
61 – 13 ngày
69 – 12 ngày
78 – 29 ngày
81 – 13 ngày