Thống kê các cặp số loto xuất hiện nhiều nhất – 21/9/2017

Trong 3 ngày
72 – 4 lần 2 ngày
06 – 3 lần 2 ngày
21 – 3 lần 2 ngày
69 – 3 lần 2 ngày
12 – 3 lần 3 ngày
00 – 2 lần 2 ngày
08 – 2 lần 2 ngày
83 – 2 lần 2 ngày
95 – 2 lần 1 ngày
15 – 2 lần 1 ngày
97 – 2 lần 2 ngày
65 – 2 lần 2 ngày
50 – 2 lần 1 ngày
45 – 2 lần 1 ngày
54 – 2 lần 1 ngày
10 – 2 lần 2 ngày
Trong 7 ngày
01 – 6 lần , 4 ngày
30 – 6 lần , 4 ngày
15 – 5 lần , 4 ngày
92 – 5 lần , 3 ngày
76 – 4 lần , 4 ngày
00 – 4 lần , 4 ngày
90 – 4 lần , 4 ngày
54 – 4 lần , 2 ngày
95 – 4 lần , 3 ngày
55 – 4 lần , 2 ngày
72 – 4 lần , 2 ngày
45 – 4 lần , 3 ngày
12 – 4 lần , 4 ngày
Ra liên tiếp
00 – 2 lần , 2 ngày
12 – 4 lần , 4 ngày
Lâu không ra
52 – 15 ngày
64 – 12 ngày
78 – 18 ngày
80 – 12 ngày
93 – 10 ngày