Thống kê các cặp số loto xuất hiện nhiều nhất – 22/9/2017

Trong 3 ngày
86 – 3 lần 2 ngày
54 – 3 lần 2 ngày
12 – 3 lần 3 ngày
92 – 2 lần 1 ngày
91 – 2 lần 2 ngày
71 – 2 lần 2 ngày
00 – 2 lần 2 ngày
09 – 2 lần 2 ngày
72 – 2 lần 1 ngày
95 – 2 lần 1 ngày
50 – 2 lần 1 ngày
45 – 2 lần 1 ngày
68 – 2 lần 2 ngày
21 – 2 lần 1 ngày
73 – 2 lần 2 ngày
28 – 2 lần 1 ngày
46 – 2 lần 2 ngày
25 – 2 lần 2 ngày
69 – 2 lần 1 ngày
49 – 2 lần 2 ngày
18 – 2 lần 2 ngày
Trong 7 ngày
92 – 7 lần , 4 ngày
54 – 5 lần , 3 ngày
12 – 5 lần , 5 ngày
30 – 5 lần , 3 ngày
15 – 5 lần , 4 ngày
91 – 4 lần , 3 ngày
01 – 4 lần , 3 ngày
45 – 4 lần , 3 ngày
00 – 4 lần , 4 ngày
90 – 4 lần , 4 ngày
43 – 4 lần , 3 ngày
72 – 4 lần , 2 ngày
Ra liên tiếp
12 – 5 lần , 5 ngày
73 – 2 lần , 2 ngày
91 – 2 lần , 2 ngày
Lâu không ra
41 – 10 ngày
64 – 13 ngày
78 – 19 ngày
80 – 13 ngày
93 – 11 ngày