Thống kê các cặp số loto xuất hiện nhiều nhất – 23/9/2017

Trong 3 ngày
72 – 3 lần 2 ngày
86 – 3 lần 2 ngày
87 – 2 lần 2 ngày
65 – 2 lần 2 ngày
49 – 2 lần 2 ngày
55 – 2 lần 1 ngày
96 – 2 lần 2 ngày
99 – 2 lần 2 ngày
28 – 2 lần 1 ngày
73 – 2 lần 2 ngày
91 – 2 lần 2 ngày
92 – 2 lần 1 ngày
12 – 2 lần 2 ngày
21 – 2 lần 1 ngày
62 – 2 lần 2 ngày
35 – 2 lần 2 ngày
22 – 2 lần 2 ngày
95 – 2 lần 1 ngày
09 – 2 lần 2 ngày
50 – 2 lần 1 ngày
45 – 2 lần 1 ngày
Trong 7 ngày
12 – 5 lần , 5 ngày
92 – 5 lần , 3 ngày
30 – 5 lần , 3 ngày
72 – 5 lần , 3 ngày
15 – 4 lần , 3 ngày
11 – 4 lần , 4 ngày
43 – 4 lần , 3 ngày
45 – 4 lần , 3 ngày
91 – 4 lần , 3 ngày
44 – 4 lần , 3 ngày
86 – 4 lần , 3 ngày
Ra liên tiếp
09 – 2 lần , 2 ngày
22 – 2 lần , 2 ngày
49 – 2 lần , 2 ngày
86 – 3 lần , 2 ngày
96 – 2 lần , 2 ngày
Lâu không ra
16 – 10 ngày
64 – 14 ngày
78 – 20 ngày
80 – 14 ngày
93 – 12 ngày