Thống kê các cặp số loto xuất hiện nhiều nhất – 24/9/2017

Trong 3 ngày
73 – 3 lần 2 ngày
86 – 3 lần 2 ngày
99 – 2 lần 2 ngày
13 – 2 lần 2 ngày
87 – 2 lần 2 ngày
72 – 2 lần 2 ngày
22 – 2 lần 2 ngày
49 – 2 lần 2 ngày
92 – 2 lần 1 ngày
28 – 2 lần 1 ngày
96 – 2 lần 2 ngày
55 – 2 lần 1 ngày
70 – 2 lần 2 ngày
09 – 2 lần 2 ngày
52 – 2 lần 2 ngày
23 – 2 lần 1 ngày
54 – 2 lần 2 ngày
46 – 2 lần 2 ngày
67 – 2 lần 2 ngày
62 – 2 lần 2 ngày
44 – 2 lần 2 ngày
Trong 7 ngày
72 – 6 lần , 4 ngày
12 – 5 lần , 5 ngày
15 – 4 lần , 3 ngày
73 – 4 lần , 3 ngày
54 – 4 lần , 3 ngày
86 – 4 lần , 3 ngày
30 – 4 lần , 3 ngày
21 – 4 lần , 3 ngày
Ra liên tiếp
13 – 2 lần , 2 ngày
44 – 2 lần , 2 ngày
62 – 2 lần , 2 ngày
67 – 2 lần , 2 ngày
72 – 2 lần , 2 ngày
87 – 2 lần , 2 ngày
99 – 2 lần , 2 ngày
Lâu không ra
16 – 11 ngày
64 – 15 ngày
78 – 21 ngày
82 – 10 ngày