Thống kê các cặp số loto xuất hiện nhiều nhất – 25/9/2017

Trong 3 ngày
55 – 4 lần 2 ngày
72 – 3 lần 3 ngày
99 – 3 lần 3 ngày
87 – 3 lần 3 ngày
23 – 3 lần 2 ngày
13 – 3 lần 3 ngày
14 – 3 lần 2 ngày
96 – 2 lần 2 ngày
58 – 2 lần 1 ngày
97 – 2 lần 2 ngày
73 – 2 lần 1 ngày
35 – 2 lần 2 ngày
62 – 2 lần 2 ngày
67 – 2 lần 2 ngày
52 – 2 lần 2 ngày
95 – 2 lần 1 ngày
41 – 2 lần 2 ngày
44 – 2 lần 2 ngày
Trong 7 ngày
72 – 7 lần , 5 ngày
12 – 5 lần , 5 ngày
96 – 4 lần , 4 ngày
95 – 4 lần , 2 ngày
87 – 4 lần , 4 ngày
99 – 4 lần , 4 ngày
21 – 4 lần , 3 ngày
73 – 4 lần , 3 ngày
86 – 4 lần , 3 ngày
54 – 4 lần , 3 ngày
55 – 4 lần , 2 ngày
97 – 4 lần , 4 ngày
14 – 4 lần , 3 ngày
13 – 4 lần , 4 ngày
Ra liên tiếp
13 – 3 lần , 3 ngày
23 – 3 lần , 2 ngày
52 – 2 lần , 2 ngày
72 – 3 lần , 3 ngày
87 – 3 lần , 3 ngày
97 – 2 lần , 2 ngày
99 – 3 lần , 3 ngày
Lâu không ra
16 – 12 ngày
19 – 10 ngày
48 – 10 ngày
59 – 10 ngày
78 – 22 ngày
82 – 11 ngày