Thống kê các cặp số loto xuất hiện nhiều nhất – 26/9/2017

Trong 3 ngày
97 – 3 lần 3 ngày
99 – 3 lần 3 ngày
23 – 3 lần 2 ngày
93 – 3 lần 2 ngày
67 – 3 lần 2 ngày
14 – 2 lần 1 ngày
96 – 2 lần 2 ngày
52 – 2 lần 2 ngày
95 – 2 lần 1 ngày
73 – 2 lần 1 ngày
87 – 2 lần 2 ngày
72 – 2 lần 2 ngày
55 – 2 lần 1 ngày
58 – 2 lần 1 ngày
85 – 2 lần 2 ngày
13 – 2 lần 2 ngày
46 – 2 lần 2 ngày
30 – 2 lần 2 ngày
09 – 2 lần 1 ngày
54 – 2 lần 2 ngày
35 – 2 lần 2 ngày
64 – 2 lần 2 ngày
Trong 7 ngày
67 – 5 lần , 4 ngày
99 – 5 lần , 5 ngày
72 – 5 lần , 4 ngày
54 – 5 lần , 4 ngày
09 – 5 lần , 4 ngày
96 – 4 lần , 4 ngày
12 – 4 lần , 4 ngày
97 – 4 lần , 4 ngày
55 – 4 lần , 2 ngày
86 – 4 lần , 3 ngày
73 – 4 lần , 3 ngày
95 – 4 lần , 2 ngày
14 – 4 lần , 3 ngày
13 – 4 lần , 4 ngày
87 – 4 lần , 4 ngày
35 – 4 lần , 4 ngày
46 – 4 lần , 4 ngày
Ra liên tiếp
35 – 2 lần , 2 ngày
64 – 2 lần , 2 ngày
96 – 2 lần , 2 ngày
97 – 3 lần , 3 ngày
99 – 4 lần , 4 ngày
Lâu không ra
02 – 10 ngày
16 – 13 ngày
19 – 11 ngày
48 – 11 ngày
53 – 10 ngày
59 – 11 ngày
78 – 23 ngày
82 – 12 ngày
84 – 10 ngày