Thống kê các cặp số loto xuất hiện nhiều nhất – 29/9/2017

Trong 3 ngày
74 – 3 lần 3 ngày
31 – 3 lần 2 ngày
77 – 3 lần 2 ngày
99 – 2 lần 2 ngày
34 – 2 lần 2 ngày
29 – 2 lần 2 ngày
16 – 2 lần 2 ngày
30 – 2 lần 1 ngày
85 – 2 lần 2 ngày
96 – 2 lần 2 ngày
21 – 2 lần 2 ngày
98 – 2 lần 1 ngày
14 – 2 lần 1 ngày
86 – 2 lần 1 ngày
Trong 7 ngày
99 – 6 lần , 6 ngày
96 – 5 lần , 5 ngày
14 – 5 lần , 3 ngày
93 – 4 lần , 3 ngày
97 – 4 lần , 4 ngày
77 – 4 lần , 3 ngày
85 – 4 lần , 4 ngày
09 – 4 lần , 3 ngày
13 – 4 lần , 4 ngày
74 – 4 lần , 4 ngày
30 – 4 lần , 3 ngày
72 – 4 lần , 4 ngày
87 – 4 lần , 4 ngày
35 – 4 lần , 4 ngày
55 – 4 lần , 2 ngày
67 – 4 lần , 3 ngày
31 – 4 lần , 3 ngày
Ra liên tiếp
21 – 2 lần , 2 ngày
31 – 3 lần , 2 ngày
74 – 4 lần , 4 ngày
77 – 3 lần , 2 ngày
Lâu không ra
37 – 10 ngày
47 – 11 ngày
53 – 13 ngày
61 – 10 ngày
63 – 11 ngày
78 – 26 ngày
81 – 10 ngày