Thống kê các cặp số loto xuất hiện nhiều nhất – 30/9/2017

Trong 3 ngày
77 – 4 lần 3 ngày
31 – 4 lần 3 ngày
72 – 2 lần 2 ngày
62 – 2 lần 2 ngày
90 – 2 lần 2 ngày
66 – 2 lần 2 ngày
99 – 2 lần 2 ngày
74 – 2 lần 2 ngày
86 – 2 lần 1 ngày
21 – 2 lần 2 ngày
01 – 2 lần 2 ngày
52 – 2 lần 2 ngày
68 – 2 lần 1 ngày
17 – 2 lần 2 ngày
07 – 2 lần 1 ngày
98 – 2 lần 1 ngày
22 – 2 lần 2 ngày
16 – 2 lần 2 ngày
29 – 2 lần 2 ngày
35 – 2 lần 2 ngày
Trong 7 ngày
99 – 6 lần , 6 ngày
31 – 5 lần , 4 ngày
77 – 5 lần , 4 ngày
52 – 4 lần , 4 ngày
74 – 4 lần , 4 ngày
72 – 4 lần , 4 ngày
96 – 4 lần , 4 ngày
30 – 4 lần , 3 ngày
14 – 4 lần , 2 ngày
97 – 4 lần , 4 ngày
85 – 4 lần , 4 ngày
35 – 4 lần , 4 ngày
93 – 4 lần , 3 ngày
29 – 4 lần , 4 ngày
Ra liên tiếp
17 – 2 lần , 2 ngày
22 – 2 lần , 2 ngày
31 – 4 lần , 3 ngày
35 – 2 lần , 2 ngày
66 – 2 lần , 2 ngày
77 – 4 lần , 3 ngày
90 – 2 lần , 2 ngày
Lâu không ra
37 – 11 ngày
47 – 12 ngày
53 – 14 ngày
61 – 11 ngày
63 – 12 ngày
69 – 10 ngày
78 – 27 ngày
81 – 11 ngày