Bạch Thủ Lô Víp Miền Bắc icon vip

Thống kê các cặp số loto xuất hiện nhiều nhất – 4/9/2017

Trong 3 ngày
22 – 5 lần 3 ngày
31 – 4 lần 2 ngày
99 – 4 lần 3 ngày
05 – 3 lần 2 ngày
47 – 3 lần 2 ngày
91 – 2 lần 2 ngày
85 – 2 lần 2 ngày
19 – 2 lần 2 ngày
40 – 2 lần 2 ngày
98 – 2 lần 1 ngày
76 – 2 lần 2 ngày
44 – 2 lần 2 ngày
79 – 2 lần 2 ngày
10 – 2 lần 1 ngày
63 – 2 lần 2 ngày
60 – 2 lần 1 ngày
25 – 2 lần 2 ngày
11 – 2 lần 2 ngày
65 – 2 lần 2 ngày
49 – 2 lần 1 ngày
71 – 2 lần 2 ngày
Trong 7 ngày
22 – 5 lần , 3 ngày
31 – 5 lần , 3 ngày
99 – 5 lần , 4 ngày
83 – 4 lần , 3 ngày
02 – 4 lần , 3 ngày
80 – 4 lần , 4 ngày
91 – 4 lần , 4 ngày
10 – 4 lần , 3 ngày
14 – 4 lần , 4 ngày
71 – 4 lần , 4 ngày
85 – 4 lần , 3 ngày
65 – 4 lần , 4 ngày
62 – 4 lần , 3 ngày
76 – 4 lần , 4 ngày
47 – 4 lần , 3 ngày
67 – 4 lần , 3 ngày
60 – 4 lần , 3 ngày
Ra liên tiếp
11 – 2 lần , 2 ngày
22 – 5 lần , 3 ngày
25 – 2 lần , 2 ngày
47 – 3 lần , 2 ngày
65 – 2 lần , 2 ngày
71 – 2 lần , 2 ngày
99 – 4 lần , 3 ngày
Lâu không ra
17 – 15 ngày
18 – 15 ngày
42 – 10 ngày
51 – 12 ngày
77 – 10 ngày
92 – 13 ngày