Thống kê các cặp số loto xuất hiện nhiều nhất – 5/10/2017

Trong 3 ngày
46 – 3 lần 2 ngày
90 – 3 lần 2 ngày
95 – 3 lần 1 ngày
13 – 3 lần 2 ngày
61 – 3 lần 2 ngày
52 – 3 lần 2 ngày
72 – 2 lần 2 ngày
93 – 2 lần 2 ngày
37 – 2 lần 2 ngày
71 – 2 lần 1 ngày
02 – 2 lần 1 ngày
04 – 2 lần 2 ngày
28 – 2 lần 1 ngày
40 – 2 lần 1 ngày
42 – 2 lần 2 ngày
82 – 2 lần 1 ngày
19 – 2 lần 2 ngày
05 – 2 lần 2 ngày
50 – 2 lần 2 ngày
31 – 2 lần 2 ngày
Trong 7 ngày
19 – 7 lần , 5 ngày
90 – 7 lần , 5 ngày
31 – 5 lần , 5 ngày
17 – 5 lần , 3 ngày
28 – 5 lần , 3 ngày
52 – 4 lần , 3 ngày
66 – 4 lần , 4 ngày
77 – 4 lần , 3 ngày
46 – 4 lần , 3 ngày
48 – 4 lần , 4 ngày
07 – 4 lần , 3 ngày
Ra liên tiếp
04 – 2 lần , 2 ngày
19 – 2 lần , 2 ngày
31 – 2 lần , 2 ngày
46 – 3 lần , 2 ngày
50 – 2 lần , 2 ngày
72 – 2 lần , 2 ngày
93 – 2 lần , 2 ngày
Lâu không ra
08 – 12 ngày
15 – 13 ngày
49 – 12 ngày
69 – 15 ngày
78 – 32 ngày