Thống kê các cặp số loto xuất hiện nhiều nhất – 6/10/2017

Trong 3 ngày
46 – 4 lần 3 ngày
95 – 4 lần 2 ngày
93 – 3 lần 3 ngày
04 – 2 lần 2 ngày
96 – 2 lần 1 ngày
84 – 2 lần 2 ngày
01 – 2 lần 1 ngày
31 – 2 lần 2 ngày
02 – 2 lần 1 ngày
61 – 2 lần 1 ngày
72 – 2 lần 2 ngày
71 – 2 lần 1 ngày
50 – 2 lần 2 ngày
77 – 2 lần 2 ngày
19 – 2 lần 2 ngày
26 – 2 lần 2 ngày
20 – 2 lần 2 ngày
67 – 2 lần 2 ngày
Trong 7 ngày
19 – 6 lần , 4 ngày
90 – 6 lần , 4 ngày
07 – 5 lần , 4 ngày
01 – 5 lần , 4 ngày
46 – 4 lần , 3 ngày
52 – 4 lần , 3 ngày
31 – 4 lần , 4 ngày
28 – 4 lần , 2 ngày
95 – 4 lần , 2 ngày
26 – 4 lần , 4 ngày
17 – 4 lần , 2 ngày
Ra liên tiếp
20 – 2 lần , 2 ngày
46 – 4 lần , 3 ngày
77 – 2 lần , 2 ngày
84 – 2 lần , 2 ngày
93 – 3 lần , 3 ngày
95 – 4 lần , 2 ngày
Lâu không ra
08 – 13 ngày
49 – 13 ngày
69 – 16 ngày
78 – 33 ngày