Thống kê các cặp số loto xuất hiện nhiều nhất – 8/10/2017

Trong 3 ngày
91 – 3 lần 3 ngày
20 – 3 lần 2 ngày
96 – 2 lần 1 ngày
94 – 2 lần 2 ngày
84 – 2 lần 2 ngày
73 – 2 lần 2 ngày
72 – 2 lần 2 ngày
97 – 2 lần 2 ngày
00 – 2 lần 1 ngày
93 – 2 lần 2 ngày
98 – 2 lần 2 ngày
46 – 2 lần 2 ngày
26 – 2 lần 2 ngày
70 – 2 lần 2 ngày
01 – 2 lần 1 ngày
15 – 2 lần 2 ngày
13 – 2 lần 2 ngày
67 – 2 lần 2 ngày
33 – 2 lần 2 ngày
66 – 2 lần 2 ngày
04 – 2 lần 1 ngày
Trong 7 ngày
90 – 6 lần , 4 ngày
20 – 5 lần , 4 ngày
46 – 5 lần , 4 ngày
13 – 5 lần , 4 ngày
94 – 4 lần , 3 ngày
19 – 4 lần , 3 ngày
26 – 4 lần , 4 ngày
72 – 4 lần , 4 ngày
31 – 4 lần , 4 ngày
95 – 4 lần , 2 ngày
93 – 4 lần , 4 ngày
52 – 4 lần , 3 ngày
04 – 4 lần , 3 ngày
Ra liên tiếp
13 – 2 lần , 2 ngày
66 – 2 lần , 2 ngày
70 – 2 lần , 2 ngày
72 – 2 lần , 2 ngày
73 – 2 lần , 2 ngày
91 – 3 lần , 3 ngày
97 – 2 lần , 2 ngày
Lâu không ra
08 – 15 ngày
14 – 11 ngày
41 – 10 ngày
69 – 18 ngày
80 – 10 ngày