Thống kê các cặp số loto xuất hiện nhiều nhất – 9/10/2017

Trong 3 ngày
04 – 3 lần 2 ngày
00 – 3 lần 2 ngày
75 – 3 lần 2 ngày
66 – 3 lần 3 ngày
13 – 2 lần 2 ngày
83 – 2 lần 2 ngày
20 – 2 lần 1 ngày
97 – 2 lần 2 ngày
73 – 2 lần 2 ngày
72 – 2 lần 2 ngày
70 – 2 lần 2 ngày
91 – 2 lần 2 ngày
54 – 2 lần 2 ngày
82 – 2 lần 2 ngày
24 – 2 lần 2 ngày
08 – 2 lần 1 ngày
29 – 2 lần 1 ngày
31 – 2 lần 2 ngày
02 – 2 lần 2 ngày
09 – 2 lần 2 ngày
01 – 2 lần 1 ngày
33 – 2 lần 2 ngày
Trong 7 ngày
13 – 5 lần , 4 ngày
04 – 5 lần , 4 ngày
46 – 5 lần , 4 ngày
20 – 4 lần , 3 ngày
82 – 4 lần , 3 ngày
66 – 4 lần , 4 ngày
52 – 4 lần , 3 ngày
93 – 4 lần , 4 ngày
90 – 4 lần , 3 ngày
61 – 4 lần , 3 ngày
72 – 4 lần , 4 ngày
95 – 4 lần , 2 ngày
29 – 4 lần , 3 ngày
02 – 4 lần , 3 ngày
31 – 4 lần , 4 ngày
33 – 4 lần , 4 ngày
01 – 4 lần , 2 ngày
Ra liên tiếp
02 – 2 lần , 2 ngày
04 – 3 lần , 2 ngày
24 – 2 lần , 2 ngày
33 – 2 lần , 2 ngày
54 – 2 lần , 2 ngày
66 – 3 lần , 3 ngày
75 – 3 lần , 2 ngày
Lâu không ra
10 – 10 ngày
14 – 12 ngày
59 – 10 ngày
69 – 19 ngày
80 – 11 ngày