Hoạt động

 • bachthulo đã đăng cập nhật 3 tuần. 2 ngày trước đây

  Xem Ngày Bấm Quẻ
  Liên Hoa Ứng Quẻ Ngày (Đinh Dậu)
  Minh Đường Hoàng Đạo
  Đầu Giờ có Tý (23-1)
  Trung nhật có mùi (13-15)
  Cuối Giờ có Dậu (17-19)
  Lập quẻ :
  Âm Dương cả hai lần giống nhau.
  Xu ứng không với 2 lần
  Minh ứng đến mệnh ( Có 020)
  Có bóng 7-8-9
  Ngày này tạm được.