Hoạt động

  • ido đã đăng cập nhật 2 tháng. 1 tuần trước đây

    Dưới tuần nó hay lấy tổng ở đây (87 – 82 – 31 – 23) hôm nay nó lấy cả chạm + tổng .
    Mai nó có (92 – 61 – 21 – 32)